วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยในการกรอกแบบ กบข. รง 008/2/2562 ผ่านทางโปรแกรมแทนการเขียนด้วยมือ

การดำเนินการ

  1. Log in เข้าสู่โปรแกรมด้วยรหัสอ้างอิง (reference code) และรหัสผ่าน (Pin Code) จากโปรแกรมช่วยสรุปทายาท ผู้มีสิทธิรับเงิน กบข.
  2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ระบบจะนำข้อมูลทายาทที่สรุปจากโปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. มาแสดง
  3. บันทึกข้อมูลที่อยู่และวิธีการรับเงินของทายาททุกราย
  4. สั่งพิมพ์แบบ กบข. รง 008/2/2562 เพื่อให้ทายาททุกรายและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดลงนาม และนำส่ง กบข. พร้อมเอกสารประกอบการขอรับเงิน