วัตถุประสงค์
  1. เพื่อช่วยสรุปจำนวนทายาทผู้มีสิทธิรับเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสมาชิก กบข. ที่พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต
  2. เพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่สอดคล้องกับรายงานสรุปจำนวนทายาท ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจะช่วยให้การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. เป็นไปอย่างถูกต้องในคราวเดียว
การดำเนินการ
  1. ขอให้ท่านตอบคำถามเกี่ยวกับทายาทที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิก โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ตามคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยไม่ต้องตัดทายาทที่เสียชีวิตออก (เนื่องจาก ทายาทของบุคคลนั้นอาจเป็นผู้มีสิทธิรับเงินด้วย โปรแกรมจะสรุปจำนวนทายาทตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรอกจะเป็นไปเพื่อการนับจำนวนทายาทเท่านั้น สำหรับรายละเอียดส่วนบุคคล จะกรอกในโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต)
  2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ใบสรุปจำนวนทายาท และโปรดดำเนินการตามคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ
  3. กรณีข้อมูลทายาทมีความซับซ้อน โปรแกรมจะแจ้งให้ท่านติดต่อ กบข. เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียดและให้คำแนะนำเป็นรายกรณีไป