ตำแหน่งที่สมัคร

  ตำแหน่งที่สมัคร 1 : *
  ตำแหน่งที่สมัคร 2 :  
  เงินเดือนที่คาดหวัง : *  บาท

ประวัติส่วนตัว

(ภาษาไทย) ชื่อ : *  นามสกุล : * 
(English) Name : *  Surname : * 
เพศ : *  ชาย หญิง วัน/เดือน/ปีพ.ศ.เกิด : *   (เช่น 25012522 หมายถึง 25 ม.ค. 2522)
ส่วนสูง : *   ซม. จังหวัดเกิด : * 
น้ำหนัก : *   กก. บัตรประชาชน : * 
สถานที่ออกบัตร : *  วันที่ออกบัตร : *   (เช่น 25012522 หมายถึง 25 ม.ค. 2522)
ศาสนา : *  เชื้อชาติ : * 
สัญชาติ : * 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

เลขที่ :  *  หมู่ที่ :  
อาคาร :   ซอย :  
หมู่บ้าน :   ถนน :  
แขวง/ตำบล :  *  เขต/อำเภอ :  * 
จังหวัด :  *  รหัสไปรษณีย์ :  * 
e-mail :   โทรศัพท์ :  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :    

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

เลขที่ :  *  หมู่ที่ :  
อาคาร :   ซอย :  
หมู่บ้าน :   ถนน :  
แขวง/ตำบล :  *  เขต/อำเภอ :  * 
จังหวัด :  *  รหัสไปรษณีย์ :  * 

ประวัติครอบครัว

สถานภาพสมรส :  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่
ชื่อสกุลคู่สมรส :    อายุ :  ปี
จำนวนบุตร :       ชาย    หญิง 
อาชีพคู่สมรส :  สถานที่ทำงาน : 
โทรศัพท์ : 
ชื่อสกุลบิดา :   อายุ :  ปี  อาชีพ :  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
ชื่อสกุลมารดา :   อายุ :  ปี  อาชีพ :  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
ที่อยู่บิดามารดา : 
จำนวนพี่น้อง :       ชาย    หญิง 
  ชื่อ-สกุล (พี่น้อง) อายุ(ปี) อาชีพ บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับการศึกษา : * คุณวุฒิ : *
  จากประเทศ : * เกรดเฉลี่ย : *
  ปีที่เข้ารับการศึกษา : *  (พ.ศ.) ปีที่จบการศึกษา : *  (พ.ศ.)
  จากสถาบัน : * คณะ : *
  สาขา : * วิชาเอก (ถ้ามี) :  
 2. ระดับการศึกษา :   คุณวุฒิ :  
  จากประเทศ :   เกรดเฉลี่ย :  
  ปีที่เข้ารับการศึกษา :    (พ.ศ.) ปีที่จบการศึกษา :    (พ.ศ.)
  จากสถาบัน :   คณะ :  
  สาขา :   วิชาเอก (ถ้ามี) :  

ประวัติฝึกอบรม, ดูงาน

ปีที่อบรม ชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงานที่จัด วันที่ / ระยะเวลา

กิจกรรม

ขณะศึกษาในโรงเรียน : 
ขณะศึกษาในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย : 
ปัจจุบัน : 

ประวัติการทำงาน

เริ่มจากปัจจุบันจนถึงเริ่มต้น

 1. บริษัท :  เข้าทำงานเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ลาออกเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ประเภทธุรกิจ : 
  ตำแหน่งเริ่มต้น :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  

  ตำแหน่งสุดท้าย :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  
  สาเหตุที่ออก : 
 2. บริษัท :  เข้าทำงานเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ลาออกเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ประเภทธุรกิจ : 
  ตำแหน่งเริ่มต้น :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  

  ตำแหน่งสุดท้าย :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  
  สาเหตุที่ออก : 
 3. บริษัท :  เข้าทำงานเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ลาออกเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ประเภทธุรกิจ : 
  ตำแหน่งเริ่มต้น :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  

  ตำแหน่งสุดท้าย :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  
  สาเหตุที่ออก : 
 4. บริษัท :  เข้าทำงานเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ลาออกเมื่อ :
  (เดือน/พ.ศ.)
  ประเภทธุรกิจ : 
  ตำแหน่งเริ่มต้น :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  

  ตำแหน่งสุดท้าย :    เงินเดือน :    รายได้อื่นๆ : 
  หน้าที่รับผิดชอบ : 
  (กรุณาระบุโดยละเอียด)  
  สาเหตุที่ออก : 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

ทักษะอื่น ๆ

  ทักษะทางคอมพิวเตอร์ :
  พิมพ์ดีดไทย :   คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : คำ/นาที  
  กีฬา :
  งานอดิเรก :
  ความสามารถพิเศษ :

บุคคลอ้างอิง

ชื่อผู้รับรองที่ไม่ใช่ญาติ
  ชื่อ-สกุล ที่อยู่/ที่ทำงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
1.
2.
3.

โปรดแนบประวัติการทำงาน และข้อมูลส่วนตัว (Resume)