Best View with 1024x768 screen and IE 6+ แบบ กบข. 021
ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดได้ด้วยตัวท่านเองผ่านบริการ GPF Web Service ทาง www.gpf.or.th อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้ กบข. ดำเนินการให้ ท่านสามารถยุติการจัดทำใบคำร้องนี้
 *   * 
ช่องใดที่ระบุ * ไว้ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
            * 
ช่องใดที่ระบุ ** ไว้ขอให้ท่านเลือกกรอกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง
 * 


 * 
 
 
     
    **        
  **     
       
  
 *   * 
  
 *   * 

     

    * 

 
 *