08

รอรับของรางวัลส‹งตรงถึงบŒานท‹านไดŒเลย! 

คอลัมนนี้มีรางวัล! 

คอลัมนนี้มีรางวัล! 

คอลัมนนี้มีรางวัล! 

เพ�ยงส‹งภาพหนŒาจอในขั�นตอนสุดทŒาย พรŒอมแจŒง ช�่อ-นามสกุล มาที่หนŒาขŒอความแชท อย‹าลืมพ�มพ “ร‹วมสนุกวารสาร กบข. 

คอลัมนเร�่องจากปก ฉบับเดือนกันยายน 2563” รับไปเลยรางวัลสุดพ�เศษจากกองบรรณาธิการ (หมดเขตร‹วมสนุก 16 ตุลาคม 2563 เท‹านั�น) 

สำหรับสมาช�ก 5 ท‹านแรกที่ลงทะเบียนนัดปร�กษาศูนยขŒอมูลการเง�น 
เร�่อง “เลือกแผน ออมเพ��ม คำนวณเง�นเกษ�ยณ” ผ‹านช‹องทาง LINE: GPFcommunity เร�ยบรŒอยแลŒว 

ลงทุนในหุŒนไทย 100% ผลตอบแทนมีข�้น-ลงไดŒ เพ�่อโอกาสผลตอบแทน
ที่สูงข�้นในระยะยาว

เมื่อรูŒสไตลของแต‹ละแผนการลงทุนแลŒว ก็ลองมาเช�กกันว‹า ลักษณะของแผนการลงทุนใดมีแนวโนŒมสอดคลŒองกับความ
ตŒองการของคุณ เมื่อเจอแผนที่ใช‹แลŒว อาจพ�จารณาเลือกแผนการลงทุนนั�น 
การเปดโอกาสใหŒสมาช�กไดŒเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม จ�งเปšนว�ธีที่จะช‹วยใหŒสมาช�กขยับเขŒาใกลŒเป‡าหมายการออมเง�น
เพ�่ออนาคตของตนเองไดŒ …

ระดับความเสี่ยง  สูง 
ผลตอบแทน 5 ป‚ เฉลี่ย 3.90%
เหมาะสำหรับ   คนความมั�นใจในตัวเอง กลŒาไดŒกลŒาเสีย 

แผนตราสารทุนไทย 

จะปรับการลงทุนตามช‹วงอายุ ยกตัวอย‹าง กรณีสมาช�กเกษ�ยณอายุ 60 ป‚ ถŒาอายุตัว
ไม‹เกิน 45 ป‚ จะลงทุนในหุŒน 65% ตราสารหนี้ 24% และสินทรัพยอื่น ๆ 11% ซ�่งสัดส‹วน
การลงทุนจะค‹อย ๆ ปรับลดสินทรัพยเสี่ยงลง โดยหากอายุ 46-50 ป‚ หุŒนจะลดลงป‚ละ 
6% อายุ 51-55 ป‚ หุŒนจะลดลงป‚ละ 3%  อายุ 56-59 ป‚ หุŒนลดลงป‚ 2% ส‹วนสินทรัพย
อื่น ๆ  จะปรับลดลงเฉลี่ยป‚ละ 1% และจะไม‹มีการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เมื่ออายุ 54 ป‚ 
โดยเมื่อสมาช�กมีอายุ 59 ป‚ จะมีการลงทุนในตราสารหนี้ 90% และหุŒน10%

ระดับความเสี่ยง  อายุนŒอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนŒอย
ผลตอบแทน 5 ป‚ (หุŒน65) เฉลี่ย 6.16%
เหมาะสำหรับ  คนที่รูŒหลบเปšนป‚ก รูŒหลีกเปšนหาง 

แผนสมดุลตามอายุ 

จะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยไทย ทรัตสเพ�่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย 
กองทุนรวมโครงสรŒางพ�้นฐาน  ซ�่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย

ระดับความเสี่ยง  ค‹อนขŒางสูง
ผลตอบแทน      เปšนแผนใหม‹ เร�่มแผนการลงทุนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
เหมาะสำหรับ  คนที่ชอบความทŒาทาย และมองหาสิ�งใหม‹ ๆ อยู‹เสมอ

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย