07

มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด ลงทุนในตราสารหนี้ 67% 
หุŒน 18% และสินทรัพยอื่น ๆ 15% เนŒนสะสมผลตอบแทนในระยะยาว ซ�่งสมาช�ก กบข. 
ส‹วนใหญ‹จะอยู‹แผนนี้ เนื่องจากเปšนแผนที่มีความเสี่ยงปานกลาง และเปšนแผนที่ถูก
กำหนดตามกฎหมาย หากเร�่มเปšนสมาช�กจะอยู‹ในแผนหลักอัตโนมัติ

จะเนŒนรักษาเง�นตŒนใหŒปลอดภัย ไม‹เนŒนเร�่องผลตอบแทน ลงทุนในตราสารหนี้
ระยะสั�นในประเทศ 100% โดยส‹วนใหญ‹นักลงทุนมักเลือกมาหลบภัยในช‹วงที่
ตลาดการลงทุนผันผวน เหมือนอย‹างเช‹นช‹วงตŒนป‚ที่ผ‹านมา การแพร‹ระบาด
ไวรัส COVID-19 ไดŒทำใหŒตลาดลงทุนทั�วโลกทรุดตัวอย‹างหนัก

ระดับความเสี่ยง  ปานกลาง
ผลตอบแทน 5 ป‚ เฉลี่ย 4.10%
เหมาะสำหรับ  คนที่ไม‹เร�่องมาก ว‹ายังไงว‹าตามกัน เง�่อนไขในช�ว�ตไม‹เยอะ  

ระดับความเสี่ยง  ต่ำมาก
ผลตอบแทน 5ป‚ เฉลี่ย 1.60%
เหมาะสำหรับ  คนที่มีความระมัดระวังตัวเอง ข�้กลัว ชอบความชัวร 
                   และไม‹กลŒาเสี่ยง

แผนหลัก

เนŒนผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐไทย 40% ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 25% และลงทุนใน
สินทรัพยอื่นๆอีก 35%

ระดับความเสี่ยง  ตํ่า
ผลตอบแทน 5 ป‚ เฉลี่ย 2.79%
เหมาะสำหรับ  คนเร�ยบง‹าย มีความเสมอตŒนเสมอปลาย

แผนตราสารหนี้

แผนตลาดเง�น

มีการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมากกว‹าแผนหลัก มีสัดส‹วนการลงทุนในหุŒน 
35% ตราสารหนี้ 51% และสินทรัพยอื่นๆ อีก 14% มีแนวโนŒมสรŒาง
ผลตอบแทนระยะยาวสูงกว‹าแผนหลัก

ระดับความเสี่ยง  ปานกลางค‹อนขŒางสูง
ผลตอบแทน 5ป‚ เฉลี่ย 4.64%
เหมาะสำหรับ  คนมีความกลŒาที่จะเสี่ยง และชอบที่จะลอง 

แผนผสมหุŒนทว�