06

แลŒวแฟน (แผน) แบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา 

 

“เลือกแผนการลงทุน ก็เหมือนกับการเลือกแฟน” คำพูดเปร�ยบเปรยที่สื่อใหŒเห็นภาพไดŒอย‹าง

ชัดเจน ซ�่งทุกคนตŒองการแฟนที่เขŒากับตัวเองไดŒเปšนอย‹างดี มีอนาคตวางเป‡าหมายที่สวยงามดŒวยกัน 
ซ�่งก็มีคนจำนวนไม‹นŒอยที่เลือกแฟนผิดพลาด จากการมองภาพสวยงามแค‹ภายนอก แต‹เมื่อลองศึกษา
ดูใจกันแลŒว อาจไม‹ใช‹อยากที่คิดไวŒ
 

แต‹สเปคของแต‹ละคน ก็ไม‹เหมือนกัน จ�งเปšนโจทยที่สำคัญของ กบข. เพ�่อตอบสนองความ

ตŒองการของสมาช�กใหŒไดŒมากที่สุด และไดŒรับประโยชนสูงสุด จ�งมีแผนการลงทุนใหŒสมาช�กสามารถเลือก
ไดŒถึง 7 แผน ตามความคาดหวังผลตอบแทน และระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต‹างกัน 

 

ลองมาพ�จารณาตามสเปคของตัวเอง แลŒวนำไปเปร�ยบเทียบกับแผนการลงทุนของ กบข. 

แผนการลงทุนไหน

ที่ใช‹…สไตลสมาช�ก กบข.