ประกันบำนาญ คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มีความคลายกับประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย แตแตกตางกันตรงที่ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเริ่มจายผลประโยชน

แกผูประกันตนตั้งแตเริ่มเกษียณอายุ 55 ป หรือ 60 ป เรื่อยไปจนถึงอายุสูงสุดที่ 

90 ป (แลวแตประเภทของกรมธรรม) โดยทยอยจายเปนงวดตามเงื่อนไขจนครบ

กำหนดตามสัญญากรมธรรม การทำประกันชีวิตแบบบำนาญจึงถือเปนหลักประกัน

ไดวาเราจะมีรายไดประจำ สม่ำเสมอ และตอเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุแลว

• ผูŒที่ตŒองการวางแผนการเง�นไวŒใชŒหลังเกษ�ยณในจำนวนที่แน‹นอน
• ผูŒที่สามารถรับความเสี่ยงไดŒนŒอยกว‹าการลงทุนเพ�่อการเกษ�ยณช‹องทางอื่น ๆ
• ผูŒที่ตŒองการสิทธิประโยชนในการลดหย‹อนภาษ�

05

ประกันบำนาญ คืออะไร ? เหมาะกับใคร ? 
สมาช�ก กบข. จำเปšนตŒองซ�้อประกันบำนาญหร�อเปล‹า ?
มาคลายขŒอสงสัยพรŒอมอ‹านคำแนะนำดี ๆ จาก                    กัน!

ประกันบำนาญ เหมาะกับใคร ?

กดรับสิทธิ์และรายละเอียดเพ��มเติม

ไดŒที่ แอป กบข.

*ระยะเวลารับสิทธิ์ซ�้อกรรมธรรมไดŒตั�งแต‹วันนี้ – 31 ธ.ค. 63
*เง�่อนไขกรมธรรมเปšนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

ประกันบำนาญ 

กับ สมาช�ก กบข.

หากสมาชิกตองการมีเงินอีกสวนหนึ่งที่สามารถวางแผนไวใชจายอยางสม่ำเสมอและ

ตอเนื่องในวัยเกษียณ นอกจากเงินสะสมและเงินผลประโยชนที่จะไดรับคืนจาก กบข. 

“ประกันบำนาญ” อาจจะเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถนำมาพิจารณา โดยประกัน

บำนาญ ที่ Deal4You ขอแนะนำ เปนประกันบำนาญที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ

เพื่อสมาชิก กบข. 

นอกจากนี้ ยังมีดีลประกันบำนาญสุดพิเศษ สำหรับ

สมาชิก กบข. แบบอื่น ๆ ใหไดเลือกอีก

กลาวคือ สมาชิกจะสามารถเปลี่ยนเงินกอน กบข. ใหเปนการรับเงินเปนงวด รายเดือน

หรือรายป โดยมีเงินผลประโยชนสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัท ฯ ประกันที่เลือก 

ประกัน เกษมบำนาญ A1 / A65 ดวยรูปแบบประกันที่ผูซื้อชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว 

เมื่ออายุครบ 60 ปและจะไดรับเงินคืนเปนบำนาญรายเดือน (หรือรายป แลวแตจะ

เลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) โดยสามารถเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแตอายุ 61 ป 

หรือ 65 ป ไปจนถึง 85 90 หรือ 99 ป (แลวแตแบบประกันที่เลือก) 

ประกันบำนาญ กับ สมาช�ก กบข.

เป‚›ยมสุข

เป‚›ยมสุข

เกษมบำนาญ

A1 / A65

เปลี่ยน “เง�นกŒอน” 

เปšน “บำนาญ”

เป‚›ยมสุข

เป‚›ยมสุข

เกษมบำนาญ 2

มีเง�นป˜นผล

จ‹ายเบี้ยรายป‚จนครบ 60 ป‚

เป‚›ยมสุข

เป‚›ยมสุข

เกษมทว� 14/7

ชำระเบี้ย 7 ป‚ 

คุŒมครอง 14 ป‚