สำหรับสมาชิก กบข. ที่โหลดแอปมาใชครั้งแรก หรือเคยใชแอปเดิมอยูแลว แตลืมรหัสผาน สามารถลงทะเบียนเขาใช 

My GPF Application ทั้งระบบ iOS และ Android ไดดวย 3 ขั้นตอนงายๆ ดังนี้

1. กด "ลงทะเบียนใหม" ที่แถบดานลางสุดของหนาจอ

2. ใสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ใสรหัส 12 ตัวหลังบัตรประชาชน โดย 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร ตามดวยตัวเลข 10 ตัว 

   (ไมตองเวนวรรคและไมตองใสขีดกลาง) จากนั้นกดปุมสีเหลืองเขาสูระบบ

04

ระบบจะข�้นขŒอความสถานะการขอรับเง�นคืนของสมาชช�ก

****สำหรับลืมรหัสผ‹าน สมาช�กกด ลืมรหัสผ‹าน ระบบจะส‹งรหัส OTP ยืนยัน และจะใหŒสมาช�กตั�งรหัสผ‹านใหม‹

ผ‹าน MY GPF Application

2

ติดต‹อศูนยบร�การขŒอมูลสมาช�ก

โทร 1179

3

1. เขาเมนู “คุยกับบอท” 

2. คลิก “การขอรับเงินคืน”

3. เลือกปุม “ติดตามสถานะขอรับเงินคืน”

โดยจะมีเจาหนาที่คอยใชบริการตรวจเช็คสถานะการขอรับเงินคืน ซึ่งตองเตรียมขอมูลแจงเจาหนาที่

ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเปนการยืนยันตัวตน