นา

จะเปนคำถามของขาราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน หากคุณไดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนไวแลว ไมวา

จะเปนการยื่นผานระบบ e-filing ไปพรอมกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณีนี้ไมตองสงเอกสารการขอรับเงินคืนมายัง กบข. หรือ 

แจงความประสงคที่หนวยงานตนสังกัดพรอมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 และจัดสงเอกสารมายัง กบข. โดยตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคมเปนตนไป กบข. จะเริ่มจายเงินคืนใหกับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ กบข. ไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสงเอกสารกลับคืนไป-มา สมาชิกจึงตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินคืนใหครบถวน ลงนาม 

และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซึ่งจะทำใหการจายเงินคืนไมตองลาชาออกไปอีก

 

สำหรับสมาชิกที่ตองการติดตามสถานะการขอรับเงินคืนหลังจากวันที่ 30 กันยายน เปนตนไป สามารถใชบริการไดงาย ๆ 

ผาน 3 ชองทางดังตอไปนี้

กรอก “รหัสผูใช” คือ 

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

และกรอก “รหัสผาน” 

คือ ตัวเลข 8 หลัก

1.

2.

3.

หากไมมีให คลิก 

“ลงทะเบียนใหม หรือ 

ลืมรหัสผาน”

ระบบจะขึ้นขอความแจงเตือนอัตโนมัติ ในกรณีที่ กบข. ไดรับขอมูลการขอรับเงินคืนจากหนวย

งานแลว สมาชิกจะทราบวา กบข. ไดรับเอกสารการขอรับเงินคืนแลว หรือเอกสารที่ไดรับไมถูก

ตองครบถวนคะ

03

เกษ�ยณแลŒว…

ยื่นเร�่องขอรับเง�นคืนแลŒว…

จะไดŒรับเง�น กบข. คืนเมื่อไหร‹ ?

ว�ธีเขŒาสู‹ระบบ

ผ‹าน MY GPF Website 

1

2563