แตละคนยอมมีเปาหมายทางการเงินที่แตกตางกัน

ออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม จุดมุงหมายในชีวิต และ

ความตองการตามนิสัยสวนตัวของแตละคน เชนเดียวกับเงินที่

คุณไดทยอยสะสมเขามาไวกับ กบข. เปนประจำทุกเดือนเพื่อรอ

วันรับคืนกลับไปเมื่อถึงวันเกษียณอายุราชการ ก็สามารถกำหนด

เปาหมายเพื่อมุงสูความพอเพียงในวัยเกษียณได เพราะเงิน

จำนวนนี้สามารถทวีคาเพิ่มขึ้นไดมากกวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

หรือแคชนะคาเงินเฟอ เพียงแคคุณไดเลือกแผนการลงทุนที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยคอลัมน “เรื่องจากปก” ฉบับนี้จะพา

สมาชิกไปคอย ๆ ทำความเขาใจและเริ่มคนหาเปาหมายการออม

เพื่อวัยเกษียณไปกับแผนการลงทุนที่คุณสามารถเลือกเองได

 

อีกหนึ่งวาระสำคัญในเดือนกันยายนของทุกป คือ 

การเกษียณอายุราชการของสมาชิก กบข. หลังจากที่ไดทุมเท

ทำงานหนักมาตลอดอายุราชการ แตแมวาสถานะความเปน

สมาชิกจะสิ้นสุดลงไปพรอมกับการขอรับเงินคืน แตโอกาสใน

การสรางเงินใหงอกเงยนั้นไมไดสิ้นสุดลงไปดวย เพราะคอลัมน 

“ลงทุนลงทุน” จะมาบอกวิธีที่ทำใหเงินออมกอนสำคัญที่คุณมี

อยูสามารถเติบโตเพิ่มพูนไดดวยแนวทางการลงทุนสบาย ๆ 

สไตลวัยเกา พรอมกับอีกหลากหลายเรื่องราวที่ไมอยากใหคุณ

พลาดในวารสาร กบข. ฉบับนี้

ลงทุŒนลงทุน

WOW

Deal 4 You

คุยกับกองบรรณาธิการ

3 ว�ธี ติดตามสถานะขอรับเง�นคืนง‹าย ๆ

สำหรับผูŒเกษียณป‚ 2563

แผนการลงทุนไหน

ที่ใช‹…สไตลสมาชิก กบข.

อันดับเครดิต (Credit Rating)

เร�่องตŒองรูŒก‹อนลงทุนตราสารหนี้

ประกันบำนาญกับสมาชิก กบข.

แนวทางทำรายไดŒสบาย ๆ

สไตลวัยเกŽา

ใชŒชีว�ตวัยเกษียณใหŒสนุกไดŒสไตลภาพยนตร

THE INTERN - โกŽเกŽากับบอสเกŽไกŽ

อยากเกษียณแบบคูล ๆ

ตŒองรูŒอะไรบŒาง

02

กองบรรณาธิการ

สุภวัส พรหมว�ทักษ�
พ�ศุทธิ์ สัมปทานุกุล
พ�รทัศน  ชัยอภินันทิมา
ว�รญา  พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยู‹ชมวงษ�
สุนทร�ยา  ช‹างดำ
ชาญว�ทย  ลัภโต
ปรัชญาภรณ  มกุลพานิช

โทรศัพท : 0-2636-1000  
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

เสนอแนะหร�อตŒองการรับขŒอมูลข‹าวสาร กบข. แจŒงไดŒที่

กองบรรณาธิการ

SEPTEMBER 2020

Sep 2020

วารสาร กบข.

อันดับเครดิต (Credit Rating)

เร�่องตŒองรูŒก‹อนลงทุนตราสารหนี้

แนวทางทำรายไดŒสบาย ๆ

สไตลวัยเกŽา

อยากเกษียณแบบคูล ๆ

ตŒองรูŒอะไรบŒาง

แผนการลงทุนไหน

ที่ใช‹…สไตลสมาช�ก กบข.