อยาก

เกษ�ยณ

แบบ

คูลๆ

ตŒองรูŒ

อะไรบŒาง?

อยาก

เกษ�ยณ

แบบ

คูลๆ

ตŒองร

ูŒ

อะไรบŒาง?

6

ขั�นตอนวางแผนเกษ�ยณ

ใหŒมีเง�นพอใชŒไปตลอดช�ว�ต

1.

 กำหนดอายุเกษ�ยณและอายุขัย

2.

 คำนวณเง�นค‹าใชŒจ‹ายในวัยเกษ�ยณ

3.

 คำนวณเง�นออมที่มี

4.

 คำนวณเง�นที่ตŒองออมเพ��ม

5.

 วางแผนออม และลงทุนอย‹างมีว�นัย

6.

 ติดตาม และทบทวนแผนการเง�น

     อย‹างสมํ่าเสมอ

ป˜จจุบัน อายุ 35 ป‚

ค‹ากินอยู‹ทั�วไป

120,000 บาท/ป‚

ประกัน

ประกันบำนาญ

เง�นออม

กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

ค‹าบำรุงรักษาทรัพยสิน

30,000 บาท/ป‚

รวมค‹าใชŒจ‹ายในวัยเกษ�ยณ 

7,500,000

 บาท

รวมเง�นออม 

1,000,000

 บาท

ขาด 

6,500,000

 บาท

ค‹าท‹องเที่ยว

100,000 บาท/ป‚

ค‹ารักษาพยาบาล

50,000 บาท/ป‚

ระยะเวลา

ทำงาน 

25 ป‚

เง�นออม

1,000,000 บาท

เง�นที่ตŒองใชŒ

7.5 ลŒาน

ช�ว�ตหลัง

เกษ�ยณ 

25 ป‚

เกษ�ยณ อายุ 60 ป‚

เสียช�ว�ตอายุ 85 ป‚

เง�นฝาก

ตราสารหนี้

หุŒน

กองทุน

ประเมินผลอย‹างนŒอย

ทุก 6-12 เดือน

เพ�่อดูว‹าเปšนไปตาม

เป‡าหมายหร�อไม‹

เพราะความสุขคือทุกอย‹าง

สมาช�ก กบข. สนใจผลิตภัณฑประกันช�ว�ต ออมทรัพย และการลงทุน

สอบถามขŒอมูลเพ��มเติม ติดต‹อตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต

โทร. 1766    muangthai.co.th    

ที่มา: PLEARN เพลิน BY KRUNGSRI GURU

โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

เร�่องทŒายเล‹ม

14