แตรูหรือไมวาในอีกแงมุมหนึ่ง คนวัยเกษียณอาจไมจำเปนตองมีชีวิต

ตามที่มาตรฐานของสังคมนิยาม หรือตามที่คนหมูมากปฏิบัติเสมอไป เพราะ

แทจริงแลววัยเกษียณถือเปนวัยที่มีทักษะการใชชีวิตและทักษะการทำงานที่

เต็มเปยมจากการสั่งสมประสบการณมาทั้งชีวิต ดังนั้นหากเราจะมองในมุมที่วา

คนวัยนี้จะสามารถใชคุณคาของประสบการณชีวิตที่มีเพื่อเปนประโยชนใหกับ

คนอื่น ๆ ไดอยางไร คงจะเปนเรื่องที่นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว

 

ภาพยนตรเรื่อง “The Intern” หรือชื่อภาษาไทยวา “โกเกา

กับบอสเกไก” ไดสะทอนมุมมองที่นาสนใจนั้นออกมาไดดีมาก ดวยเรื่องราว

ของ เบน วิทเทเกอร (รอเบิรต เดอ นิโร) ชายวัย 70 ป ที่ภรรยาเสียชีวิต อยูตัว

คนเดียว และไมตองการใชชีวิตหลังเกษียณใหหมดไปวัน ๆ เขาจึงตัดสินใจสมัคร

เปนพนักงานฝกหัดในบริษัทขายเสื้อผาออนไลนที่มีไอเดียอยากรับผูสูงวัยมา

รวมงาน เพื่อหวังวาประสบการณของคนสูงวัยจะทำใหทีมงานไดแงคิดที่ตาง

ออกไปบาง บริษัทฯ แหงนี้กอตั้งและบริหาร โดย จูลส ออสติน (แอนน แฮททาเวย) 

หญิงสาววัย 30 ตน ๆ ที่ประสบความสำเร็จในหนาที่การงานตั้งแตอายุยังนอย 

แตมีปญหาในการรับมือกับความสำเร็จที่ถาโถมเขามารวดเร็วเกินไป และ

ไมสามารถปรับสมดุลของการทำงานและชีวิตสวนตัวได ซึ่งเมื่อเบนไดเขามาใน

ชีวิตของจูลสไดถูกจังหวะ เขาจึงเปลี่ยนสถานะจากพนักงานฝกงานมาเปนที่

ปรึกษาคนสำคัญของเธอ

 

ในขณะที่ชมภาพยนตรเรื่องนี้ เราอดไมไดที่จะอมยิ้มนอย ๆ ใหกับ

ความนารักในการพยายามปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ และเพื่อนรวมงาน

รุนหลานของคุณลุงวัย 70 อยางเบน และรูสึกตลกขบขันไปกับมิตรภาพตางวัย

ของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ทำใหเราอินไปกับชีวิตของ Working Woman 

อยางจูลส ที่ตองรับมือกับการบริหารงานลนมือ การเปนผูนำที่ดีของลูกนอง 

และมีเวลาใหกับครอบครัว ซึ่งทายที่สุดแลวเบนก็กลายเปนกุญแจสำคัญในการ

คลี่คลายความทุกขจุกอกของจูลสไดอยางลงตัว และสามารถทำใหผูชมมองเห็น

ถึงแกนสำคัญของภาพยนตรเรื่องนี้ไดวา ความเคารพและใหเกียรติผูสูงอายุ 

ไมใชเกิดขึ้นเพียงเพราะคนวัยนี้อาบนํ้ารอนมากอน แตเปนเพราะคุณคาจาก

ประสบการณที่พวกเขามี ซึ่งสอดคลองกับประโยคคลาสสิคที่เปนจุดเดนของ

ภาพยนตเรื่องนี้คือ “ประสบการณไมเคยตกยุค”   

 

หากคุณกำลังหาคำตอบใหกับตัวเองวา เราจะใชชีวิตใหมีความ

ความหมายไดอยางไร ? เมื่อดูภาพยนตรเรื่องนี้อาจทำใหเราฉุกคิดอะไร

บางอยางขึ้นมาได และใชชีวิตในทุก ๆ วัน ไดอยางสนุก ไมวาจะเปนคน

วัยใดก็ตาม ...

13

หากเอ‹ยถึงนิยามของคำว‹า “ช�ว�ตวัยเกษ�ยณ” หลายคนคง
จ�นตนาการถึงภาพของการไดŒพักผ‹อนอยู‹กับบŒาน ไดŒใชŒเวลา
อยู‹กับลูกหลาน ทำกิจกรรมต‹าง ๆ นŒอยลง เพ�่อใหŒร‹างกาย
และจ�ตใจไดŒผ‹อนคลายในช‹วงบั�นปลายช�ว�ต 

ใชŒช�ว�ตวัยเกษ�ยณใหŒสนุกไดŒ 

สไตลภาพยนตร 

THE INTERN - โกŽเกŽากับบอสเกŽไกŽ

ขอบคุณภาพจาก : https://movie24.info/the-intern-movie-2015/