12

 

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ (กบข.) นำทีมผูบริหารและพนักงาน กบข. ลงพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรี โดยในโอกาสนี้ไดเขาพบนายบวรศักดิ์ วานิช รองผูวาราชการจังหวัด

กาญจนบุรี นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี และพลตรี วสุ เจียมสุข 

ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธขอมูล

บริการ กบข. ใหกับสมาชิกในจังหวัดกาญจนบุรี พรอมทั้งขอความรวมมือใน

การจัดบรรยายแบบเจาะหนวยงาน

 

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำทีม

ผูบริหารและพนักงาน แสดงพลังความเปนหนึ่งเดียว เนื่องในโอกาสที่

สินทรัพยของกองทุนเติบโตสูงกวาลานลานบาท สะทอนถึงความมุงมั่น

และความเปนมืออาชีพของทีมงานในการบริหารเงินลงทุน มั่นใจวาจะ

นำพาองคกรใหเติบโตตอไปอยางมั่นคง เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน

สูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย เจาอาวาส

วัดยานนาวา พรอมพระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป ไดเมตตาเจริญ

พระพุทธมนต เพื่อความเปนสิริมงคลใหกับผูบริหารและพนักงาน

 

พรอมกันนี้ ดร.ศรีกัญญา เปนประธานเปดงาน GPF FUN(d) FAIR 

2020 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อารเอส โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีสมาชิก กบข. กวา 200 คนเขารวมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ

ใหสมาชิกไดรูวิธีเลือกแผนการลงทุนที่ใช และสัมมนาหัวขอ เกษียณมั่นใจ 

ไปกับ กบข. ตลอดจนกิจกรรมของบูธพันธมิตรสวัสดิการ กบข. ที่ยกขบวน

สินคาและบริการมาจัดแสดง ใหสมาชิกรวมสนุกรับของที่ระลึกมากมาย

เลขาธิการ กบข. ลงพ�้นที่พบสมาช�ก

จ.กาญจนบุร� พรŒอมเปดงาน 

GPF FUN(d) Fair 2020

กบข. เติบโตมั�นคง

สินทรัพยสุทธิทะยานสู‹ลŒานลŒานบาท