ที่ปรึกษาบริษัท

 : ผูชำนาญการพิเศษ ดวยประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน คนวัยเกษียณจึงมักเลือก และถูกเลือกใหเปนที่

ปรึกษาในธุรกิจตางๆ

นักลงทุน

 : ถาคุณมีเงินเก็บอยูบาง การนำเงินที่ออมไวบางสวนมาลงทุน จะตอยอดใหเงินเพิ่มพูนได แตกอน

ที่จะเริ่มลงทุน ตองกลับมามองตัวเอง ดวยการสำรวจความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงโอกาสที่เงิน

ลดลงไดมากนอยแคไหน สมมติมีเงิน 100 บาท และนำไปลงทุน หากคุณรับความเสี่ยงไดสูง โอกาสที่เงินจะ

หายไป 50 บาทอาจเกิดขึ้น ซึ่งก็เชนเดียวกันที่มีโอกาสจะไดเงินเพิ่มขึ้นเปน 150 บาทไดดวย ขณะเดียวกัน

หากคุณรับความเสี่ยงไดต่ำ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพยที่เสี่ยงต่ำ โอกาสที่จะไดรับตอบแทนก็นอย 

เปดบาน - คอนโดใหเชา

 : หากคุณไดลงทุนอสังหาริมทรัพยไวบาง เมื่อ

เกษียณอาจปลอยเชา ทำเปนบานพักโฮมสเตย ก็เปนอีกอาชีพที่สราง

รายไดโดยไมตองเหนื่อยมาก

รานอาหาร

 : สำหรับผูที่ชื่นชอบการทำอาหารอยูแลว จะเปดรานเล็ก ๆ

ก็สามารถเพิ่มรายไดในชวงวัยเกษียณได

เกษตรกร หรืออาชีพเกี่ยวกับตนไม

 : วางแผนใชชีวิตเรียบงาย อยูกับ

ธรรมชาติ เริ่มจากปลูกไวบริโภคเอง เหลือก็เก็บไปขายสรางรายได

อีกทางหนึ่ง

นักขายของออนไลน 

: ยุคออนไลน การขายสินคาเพื่อสรางรายไดเปน

เรื่องงาย และนาสนใจอีกอาชีพหนึ่ง

อาจารย / วิทยากรพิเศษ

 : นำความรูมาเผยแพรความรู ประสบการณ

ที่ทรงคุณคาตาง ๆ ใหคนรุนใหม

นักเขียน - คอลัมนิสต 

: การเขียนหนังสือใหความรู เขียนคอลัมน หรือ

เขียนรีวิวสินคาตาง ๆ ตามความชื่นชอบสวนบุคคล

 

แตขอจำกัดของนักลงทุนที่อยูในกลุมคนเกษียณ คือ มีระยะเวลาในการลงทุนที่นอยลง โอกาสรับกับความเสี่ยงก็ลดลงตามไปดวย เพราะ

มักมีความกังวลวาเงินที่ใชดำรงชีพในชวงเกษียณจะลดนอยลง หากเกิดเหตุการณไมคาดคิด เชน หุนตกต่ำลงไปมากกวาปจจุบัน เศรษฐกิจฟนตัวชา จึงควร

ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได

 

สุดทาย การเลือกอาชีพสรางรายไดหลังเกษียณนั้น สิ่งสำคัญ

คือการเลือกอาชีพที่ทำแลวมีความสุข ทำใหชีวิตของคุณดำเนินไปอยาง

มีคุณคา เหมาะสมกับสุขภาพรางกายของตัวเอง ...

11

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.