แลŒวคุณล‹ะมีความกังวลกับเร�่องเหล‹านี้บŒางหร�อเปล‹า?

เลือกอาช�พที่เหมาะสมกับตัวเอง

 

โดยจากรายงาน Getting Older – Our Aging Word 2019 ระบุวา วัยเกษียณมีความกังวลมากในเรื่องการไมมีเงินเพียงพอตอการ

ดำรงชีพ สูงถึง 30% รองลงมากังวลปญหาการเคลื่อนไหวรางกาย 25% กังวลเสียความทรงจำ 24%  กังวลจะไมสามารถทำสิ่งตาง ๆ ที่เคยทำได 22% กังวล

การจากไปของคนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูง 20% และกลัวความเจ็บปวย 20% 

 

ความกังวลทางกายภาพ อาการเจ็บปวยที่มากขึ้นตามอายุ

ที่เพิ่มขึ้น ความทรงจำที่เริ่มลืมเลือน ไมมีอะไรมาการันตีไดวาจะไมเกิดขึ้น 

เพราะเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นตามธรรมชาติของรางกายมนุษย ที่ตองมีเกิด 

แก เจ็บ และสูญสลาย (ตาย) จากโลกใบนี้ไป

 

สิ่งที่สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นได คือ ความไมมั่นคงทางการเงิน 

คุณสามารถเตรียมความพรอมไวตั้งแตชวงวัยทำงาน เริ่มตนวางแผนการเงิน

ตั้งแตอายุยังนอย คอย ๆ สะสมเงินออม เรียนรูการลงทุนสรางผลตอบแทน 

และอยาลืม! ประมาณการรายได รายจายที่อาจจะเกิดขึ้นไดหลังจากเกษียณ 

เพื่อใหชีวิตหลังเกษียณราบรื่น แตถาใครที่เริ่มวางแผนชา หรือมีแนวโนม

เงินใชจายหลังเกษียณจะไมพอใช อาจตองลองพิจารณาทางเลือกสราง

รายได หรือลงทุน เพื่อใหมีเงินงอกเงย 

 

ปจจุบันนี้มีอาชีพ และการลงทุนที่หลากหลาย แตสำหรับกลุม

คนเกษียณที่มีขอจำกัดในเรื่องสภาพรางกาย รายไดที่จำกัด การจะเลือกสิ่ง

ที่จะทำใหเงินที่มีงอกเงยตองมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ทางเลือกที่

ดีที่สุด คือการทำในสิ่งที่ตนเองถนัด และมีความชื่นชอบ เพราะนอกจาก

จะมีรายไดเสริมเขามาแลว ยังเปนการชวยใหมีความสุขดวย

 

ลงทุนลงทุน ฉบับนี้ ไดรวบรวม 8 อาชีพยอดฮิต แมจะเกษียณแลว

ก็สามารถทำได 

10

ลงทุŒนลงทุน

“กลัวไม‹มีเง�นพอใชŒ” ความกังวลอันดับหนึ่ง ของผูŒที่กŒาวเขŒาสู‹วัยเกษ�ยณ
เพราะอนาคตไม‹มีใครทราบไดŒว‹าจะมีอายุหลังเกษ�ยณไดŒอีกกี่ป‚ เง�นที่ออม
สะสมมาตลอดช‹วงวัยทำงานจะเพ�ยงพอหร�อเปล‹า? 

แนวทางหารายไดสบายๆ

สไตลวัยเกา

สูงวัยโลก

กังวลอะไรที่สุด?

30%

กลัวมีเง�นไม‹พอต‹อการดำรงช�ว�ต

25%

กลัวมีป˜ญหาการเคลื่อนไหวทางร‹างกาย

24%

เสียความทรงจำ

22%

ไม‹สามารถทำสิ�งต‹าง ๆ ที่เคยทำไดŒ

20%

การจากไปของคนในครอบครัว ญาติ และเพ�่อนฝูง

20%

ความเจ�บป†วย