09

 

เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำาคัญของ กบข. ใน

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบกับ

การยกระดับการให้บริการที่ทันสมัยด้วยความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้วันนี้สมาชิกสามารถ

เข้าถึงบริการของ กบข. ได้ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

เพียงเครื่องเดียว โดยในปี 2562 แอป กบข. ได้

พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการสมาชิก

ได้แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก กบข. 

จนถึงวันที่ต้องขอรับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุ

ราชการ โดยมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ พัฒนาออกมาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ข้อมูลเงินออม

ในบัญชีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของยอดเงิน

การสั่งเปลี่ยนแปลงอัตราการออมและเลือกแผน

การลงทุน การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวเอง 

บริการสิทธิพิเศษ ส่วนลด และโปรโมชันต่าง ๆ ที่

สมาชิกสามารถเลือกใช้ตามความต้องการโดยกด

รับสิทธิผ่านแอปได้เลย นอกจากนี้ กบข. ยังได้

พัฒนาบัตรสมาชิกในรูปแบบ Digital Member 

Card ช่วยให้พกพาง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องบัตร

หายอีกต่อไป เพราะแค่มีแอป กบข. ก็เท่ากับคุณมี

บัตรสมาชิกติดตัวไปด้วยทุกที่ สะดวกจริง ๆ ใช่ไหมล่ะ!

 

หากคุณมีแอป กบข. และติดตามเมนู 

“สิทธิพิเศษ” ที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปกล่อง

ของขวัญบนหน้าแอปอยู่เสมอ คุณจะไม่พลาด

สิทธิพิเศษสุดฮอตที่ใคร ๆ ก็ถามถึงอย่างไอศกรีม 

1 สกู๊ปฟรี! ที่ Swensen’s สุขเต็มที่อิ่มเต็มท้อง

กับส่วนลด 100 บาท ที่ MK Restaurants และ

ช้อปประหยัดกว่าเดิมที่ Shopee กับโค้ดส่วนลด 

100 บาท! แบบไม่มียอดซื้อขั้นตำ่า…แต่อาจต้อง

รีบหน่อยเพราะผู้สนับสนุนให้เรามาจำานวนจำากัด

จริง ๆ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิพิเศษโดนใจ

ที่ กบข. ได้คัดสรรมาภายใต้โจทย์สำาคัญเพื่อ 

“สร้างความสุขในวันนี้ (Happy Today)” และ

ครอบคลุมในทุก ๆ มิติของการใช้ชีวิตประจำาวัน

และทุกช่วงชีวิต โดยยังมีสิทธิพิเศษในกลุ่มอื่น ๆ

ให้สมาชิกเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่มีส่วนลดร้านค้าจาก

แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำาให้จ่ายได้ในราคาแค่ครึ่ง

เดียว ส่วนลดร้านหนังสือ ร้านแว่นตา ส่วนลด

การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ไปจนถึง

สิทธิพิเศษในกลุ่มประกันที่รวบรวมแบบประกัน

สุดคุ้มมาไว้ในที่เดียว และสิทธิพิเศษด้านการเงิน 

เช่น สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่ได้รับความสนใจอย่าง

ท่วมท้นเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้สมาชิกได้

นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Happy Retiree

เช่น โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ 

(Reverse Mortgage) ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้

กับกลุ่มคนโสดใกล้เกษียณจนต้องเรียกว่าดีต่อใจ 

เราจึงปิดท้ายอีกหนึ่งความภูมิใจด้วยยอดการใช้

สวัสดิการผ่านแอป กบข. ที่ทำาลายสถิติปี 2561 

ไปได้ถึง 6 เท่า หรือราว 484,297 สิทธิ์เลยทีเดียว 

ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลสำาคัญนี้ กบข. ได้เก็บรวบรวม

นำามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ

มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกได้ตรงต่อความ

ต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปในปี 

2563 นี้ 

 

 การเสริมสร้างความสุขในปัจจุบัน

และความมั่นคงในอนาคต คือ ภารกิจที่จะทำาให้

สมาชิกเห็นถึงคุณค่าของ กบข. ชัดเจนขึ้น ซึ่ง

ที่สุดจะทำาให้สมาชิกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก 

กบข. ซึ่งถือเป็นงานท้าทายที่ต้องขับเคลื่อนไป

ให้ถึงเป้าหมาย บทสัมภาษณ์จาก คุณวิทัย 

รัตนากร เลขาธิการ กบข. ในหนังสือพิมพ์ฐาน

เศรษฐกิจ เมื่อปี 2561 ที่เป็นพลังขับเคลื่อนของคน

ทั้งองค์กร...

 

ตอกยำ้าความมุ่งมั่นในการดำาเนินงาน

ในปี 2562 ด้วยผลงานเด่น 3 ด้าน ที่ทำาให้ กบข. 

สามารถคว้า 5 รางวัลระดับนานาชาติมาได้ ได้แก่

ผลงานด้านธรรมาภิบาล

 

 

ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการ

ลงนามร่วมกันในแนวปฏิบัติการระงับลงทุน 

(Negative List Guideline) ระหว่าง 32 นักลงทุน

สถาบันในประเทศ และได้รับคะแนนประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเป็น

อันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ 

ผลงานด้านการลงทุนที่ยั่งยืน

 

 

ภารกิจของ กบข. มิใช่เพียงสร้างผล

ตอบแทนการลงทุนสำาหรับสมาชิกและรัฐ หากแต่

ยังต้องรวมถึงการเป็นนักลงทุนที่ร่วมสร้างการ

เติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในฐานะนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ กบข. จึงมี

การจัดทำา ESG-focused portfolio สำาหรับหุ้น

ไทย การปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่

คำานึงปัจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำาปัจจัยสิ่ง

แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment 

Social and Governance) มาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการตัดสินใจลงทุน 

ผลงานด้านการสื่อสารสมาชิก

 

 

กบข. ได้ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารเข้าสู่

ดิจิทัล โดยมี My GPF Application เป็นแพลตฟอร์ม

หลักในการสื่อสารและให้บริการครบวงจร (End-

to-End) ทำาให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้สะดวก

รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา จนทำาให้ปีที่ผ่านมามีสมาชิก

เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 535 เมื่อ

เทียบกับปี 2561 ซึ่งถือตัวเลขความสำาเร็จหาก

เทียบกับจำานวนสมาชิกซึ่งมีเพียง 1.08 ล้านคน 

แอป กบข. My GPF Application 

เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

สวัสดิการรูปแบบใหม่ตรงใจสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงสำาคัญ

รางวัลระดับนานาชาติ