เรื่องจากปก

08

ปีแห่ง...

 

หากพูดถึงบริการของ กบข. ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดในวันนี้ 

เชื่อว่าคุณต้องนึกถึง My GPF Application แอปที่ตอนนี้หลายคนมี
อยู่ในมือถือเรียบร้อยแล้ว แอปที่ทำาให้คุณได้ยิ้ม  ไปกับสิทธิประโยชน์
ที่คัดสรรมาให้แฮปปี้ในทุกๆ วันด้วยคอนเซ็ปต์ Happy Today! และ
แอปที่ทำาให้วันนี้เราได้ใกล้กันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อม
ต่อถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม นี่ล่ะ! 
จุดเริ่มต้นของความภูมิใจที่เราอยากเล่า...
 

 

นับจากการเริ่มต้นดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือ

ศูนย์กลาง” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุก ๆ

มิติ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารระหว่าง กบข. กับสมาชิก การจัดสวัสดิการ

โครงการใหม่ ๆ ให้สมาชิกได้ประโยชน์ทั้งในวันนี้ และเมื่อเกษียณอายุ

ราชการ รวมไปถึงการนำาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการสมาชิกอย่าง

เต็มรูปแบบ โดยมีแอป กบข. ยุคใหม่ My GPF Application เป็น

ก้าวสำาคัญของการเปลี่ยน กบข. สู่บริการดิจิทัล ซึ่งวารสารฉบับนี้ขอ

รวบรวมเรื่องราวแห่งความภูมิใจตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา นำามาเล่าใน

คอลัมน์ เรื่องจากปก ผ่านตัวเลข 2 5 6 2 ให้สมาชิกได้ติดตามไปด้วยกัน