การลงทุนของ กบข. มีการเฝ้าระวังติดตามสภาพเศรษฐกิจ

และตลาดทุนอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้จัดการกองทุนและผู้เชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงการจัดการลงทุนที่

เน้นรักษาเงินต้นของสมาชิกและสร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราเงินเฟ้อ 

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์

สูงสุดของสมาชิกให้มีวัยเกษียณที่มั่นคง 

 

เงินออม 3% ตามกฎหมาย กับเงินที่สมาชิกออมเพิ่ม สามารถ

นำามาลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้ เมื่อรวมกับ RMF และประกันบำานาญแล้ว 

ไม่เกิน 500,000 บาท

 

อย่าลืมว่า... สิ่งสำาคัญที่เราต้องคิดอันดับแรกคือการ “เริ่มต้น” 

และนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำาเร็จของผู้ที่คิดแล้ว “เริ่ม” เก็บไปเรื่อย ๆ 

อย่างมีวินัย อย่างที่เค้าว่ากันว่า ออมก่อน...ถึงรวยกว่า ลงทุนก่อน..ถึง

สบายกว่า นั่นเอง... 

“ออมเพิ่มแล้ว...ก็อย่าลืมเลือกแผนการลงทุน

ให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะคะ”

ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม

ได

04

 

โดยปัจจัยสำาคัญ 3 ประการ ที่ทำาให้เกิดพลังดอกเบี้ยทบต้น คือ

ออมเพิ่ม ทำาอย่างไร?

1

2

แจ้งโดยตรงที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบฟอร์ม 

กบข. อพ-001/2559
แจ้งผ่าน กบข. ได้ 2 ช่องทาง

My GPF Application

 

ในเมนู “ออมเพิ่ม”

My GPF Website 

เมนูสมัครใช้บริการ กบข. 

และเลือก“สมัครออมเพิ่ม” 

อัตราดอกเบี้ย เวลา และการนำาดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม ยิ่งเวลาผ่านไป

นานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

มีมืออาชีพช่วยบริหารเงินลงทุน

ได