การจะมีเงินก้อนหลักล้าน สำาหรับสมาชิก กบข. นั้น ไม่ใช่เรื่องที่

ยากจนเกินไป หากมีการใส่ใจการออมเงินกับ กบข. ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง หรือหมั่นออมประจำา ออมให้สม่ำาเสมอ 
ซึ่งจากการข้อมูลการขอรับเงิน กบข. คืน ในปี 2562 พบว่าสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ ได้รับเงินก้อนเฉลี่ยมากถึงคนละ 1.12 ล้านบาท

 

ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ออมกับ กบข. ในอัตราขั้นตำ่าที่กฎหมาย

กำาหนด 3% ลองมาคำานวณเล่น ๆ ผ่านแอป กบข. My GPF กับเมนูตัวช่วย

วางแผนการเงินที่มีชื่อว่า “แผนเกษียณของฉัน” ที่ช่วยให้คุณได้ทดลอง

ปรับเปลี่ยนอัตราการออมของตัวเอง เพื่อให้ทราบถึงประมาณการเงินที่ 

คาดว่าจะมีหลังเกษียณเท่าไหร่ แน่นอนว่ายิ่งคุณเลือกอัตราออมเพิ่มมาก 

และยังมีระยะเวลาการออมอีกนาน คุณก็จะยิ่งมีเงินก้อนในวันเกษียณมาก 

ขึ้นไปด้วย การ “ออมเพิ่ม” กับ กบข. จึงเป็นอีกตัวช่วยสำาคัญที่ทำาให้

ดี มีแต่ได้

เริ่ม

ต้นปีใหม่นี้ หลายคนคงตั้งเป้าหมายอนาคตการเงินของตัวเองเอาไว้แล้ว เชื่อว่าทุกคนมีความฝันว่าอยากมีเงินก้อน และไม่ว่าเงิน

นั้นจะมากน้อยแค่ไหน แต่ความฝันนี้ก็กลายเป็นความจริงได้ ถ้ามีการวางแผนทางการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ฝันเอาไว้ 

แล้วคุณล่ะ! เคยฝันว่าอยากมีเงินก้อนสักล้านไหม?

03

เชื่อไหม? ว่าคุณก็ทำาได้..... 
แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณจะมีเงินก้อนนี้ได้มากกว่านั้น

คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กบข. ได้เปิดโอกาส 

ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ออมได้มากขึ้นจากการออมปกติตาม

กฎหมายกำาหนด ที่อัตราขั้นตำ่า 3 % ของเงินเดือนตามที่กฎหมายกำาหนด 

ซึ่งคุณสามารถออมเพิ่มได้อีกตั้งแต่ 1 ถึง 12% ของอัตราเงินเดือน 

แล้วคุณจะรู้ว่าพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในการออมแบบไม่รู้ตัวผ่านการหักเงิน

เดือนโดยอัตโนมัตินี่แหล่ะที่สร้างความสำาเร็จมานักต่อนัก

ออมเพิ่ม

 ดียังไง? 

 

พลังของดอกเบี้ยทบต้น คือ การนำาเงินต้นมาบวกรวมกับดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นเงินต้น เพื่อใช้คิดคำานวณดอกเบี้ยที่จะได้รับของ

งวดถัดไป เช่นเดียวกับเงินออม กบข. ที่สมาชิกนำาส่งในทุกเดือน นอกจาก

จะนำามารวมในเงินต้นของสมาชิกแล้ว ยังถูกนำาไปลงทุนสร้างผลตอบแทน

ให้กับสมาชิก และทำาให้ยอดเงินในบัญชีของสมาชิกโตขึ้นทุกปีอีกด้วย  

โอกาสรับเงินก้อนโตจากพลังของดอกเบี้ยทบต้น

ได