คุยกับเลขาฯ

CONTENTS

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข. แจ้งได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2636-1000  
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

กองบรรณาธิการ

วชิรา  การสุทธิ์
พีรทัศน์  ชัยอภินันทิมา
วีรญา  พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์  ลัภโต
ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช
สุนทรียา  ช่างดำา

02

JANUARY 2563

นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

GPF EXPERIENCE

MONEYHOLIC

เรื่องจากปก

แก่ไปไม่จน

Money Buddy

ลงทุ๊นลงทุน

WOW

CHECK NOW

ออมเพิ่มดี มีแต่ได้

ความมหัศจรรย์ของเลข 72

ปีแห่งความภาคภูมิใจ

รู้ทันผ่อน 0%

เริ่มต้นปีใหม่ด้วย 20 ทริค

ให้การเงินมั่นคง

เช็คเทรนด์ธุรกิจปี 2020

เป้าหมายความสำาเร็จในแต่ละช่วงอายุ

เช็คดวงการเงินปีหนูทอง

ใครดี ใครเฮง!

 

สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอเริ่มต้นปีนี้กัน ด้วยข่าวดีจากปีที่ผ่านมา 

ซึ่ง กบข.  สร้างผลตอบแทนการลงทุนได้มากกว่า 5% ของเงินออม และ

ถือว่าเป็นอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนของตลาด 

 

 

สำาหรับปีนี้ กบข. ได้กำาหนดทิศทางการบริหารเพื่อมุ่งไปสู่

การเป็นกองทุนบำานาญที่ยังยืน (Sustainable Pension) ภายใต้ 2 

เป้าหมายหลักเพื่อให้สมาชิกมีเงินออมเมื่อเกษียณที่เพียงพอ และเพื่อให้

สังคมมีความยั่งยืน จากการที่ประชากรในประเทศเข้าใจและตระหนักถึง

ความสำาคัญของการออม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสมาชิกต้อง

เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ “ออมเพิ่ม” และ “เลือกแผนการลงทุน” 

ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะช่วยให้เงินออมที่ท่านได้ 

ออมกับ กบข. เติบโต และบรรลุเป้าหมายการออมได้ไม่ยาก