19

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com/horoscope

เริ่มต้นปีใหม่นี้มาเช็คดวงการเงินกันดีกว่า มาดูว่าตลอดปี 2563 นี้สิ่งที่คุณต้องรู้หลักๆ เพื่อให้ชีวิตการเงินราบรื่นไม่ติดขัด 

มีเรื่องราวอย่างไรบ้าง 

 

สำาหรับใครที่ดวงดีปีนี้ ก็อย่ามัวรอฟ้ามาโปรดอย่างเดียวนะจ๊ะ 

อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน จริงมั๊ย? ...

ราศีเมษ หรือลัคนาเมษ

จะมีโชคดีในเรื่องการงานและทรัพย์สินในปีนี้ ชีวิตประจำาวัน

จะไม่ค่อยมีปัญหาการเงินมาก หากมีการลงทุนในธุรกิจ 

การงาน จะบริหารจัดการได้ดี ได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้หลักผู้ใหญ่ การเงินจะหมดไปกับการแสวงหาความรู้ หรือ

จะมีการเรียนต่อเพิ่มเติมมากขึ้นจากที่ผ่านมา

ราศีพฤษภ หรือลัคนาพฤษภ

จะมีเป้าหมายในชีวิตการเงินชัดเจนมากขึ้น มีการวางแผน

การเงิน การใช้จ่ายอย่างเป็นระบบระเบียบ ได้รับโชคการงาน

ใช้จ่ายไม่ขาดมือ แต่ก็ควรต้องรู้จักเก็บออมเงินในระยะยาว

ซึ่งจะทำาให้การเงินมั่นคง เห็นคุณค่าของเงิน

ราศีมิเมถุน หรือลัคนาเมถุน

ไม่สามารถจะดูแลรักษาเงินได้นานมากนัก มีเหตุต้องเสีย 

เนื่องจากเป็นคนจิตใจอ่อนไหว เห็นใครเดือดร้อนก็อด

ช่วยเหลือไม่ได้ทั้ง ๆ ที่บางครั้งก็ยังไม่มี แต่ก็ใจดีช่วยเหลือ

จนตัวเองต้องเดือดร้อน ควรระวังเรื่องการหลอกลวงด้าน

การลงทุน การกู้ยืมการคำ้าประกันหรือการฉ้อโกงทุกชนิด

เพราะมีสิทธิถูกหลอกจากมิจฉาชีพหรือคนใกล้ชิด

ได้อย่างมาก

ราศีกรกฎ หรือลัคนากรกฎ

ขาดสภาพคล่องติดขัด ขัดสน ฝืดเคือง มีหนี้สินเป็นช่วงเวลา

ที่ยากลำาบาก แต่มีความอดทนสูง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์

ในเวลานี้ไปได้ ด้วยกำาลังใจที่เป็นนักต่อสู้ รู้จักอดทนเพื่อ

เอาตัวรอดในสถานการณ์ได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่โชคชะตา

ที่ดีจะหมุนเวียนมาหาอีกครั้งหนึ่ง

ราศีสิงห์ หรือลัคนาสิงห์

การเงินโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการทำางานหรือต้องแลกมาด้วย

ความสามารถ และหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นหลักจะได้

รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาด แต่ก็อาจทำาให้คุณประมาท

ใช้เงินฟุ่มเฟือยได้เช่นกัน ข้อควรระวัง คือแหล่งที่มาของ

ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับเงิน

มาไม่ถูกต้อง จะทำาให้คุณมัวหมองในหน้าที่การงาน จึงไม่ควร

เสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพัน

ราศีตุลย์ หรือลัคนาตุลย์

มีรายจ่ายค่อนข้างมาก ร้อนเงิน มีรายได้แบบชักหน้าไม่ถึง

หลัง การเงินจะติดขัดและหมุนเงินอยู่ตลอดเวลา มีเกณฑ์

หยิบยืมเงิน เป็นหนี้เป็นสินและใช้จ่ายเงินเกินตัว จึงควร

ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินให้มากในระยะนี้

ราศีพิจิก หรือลัคนาพิจิก

มีความผันผวนไม่แน่นอน เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอด แต่ก็ส่ง

ผลดีในแง่ทำาให้คุณรู้จักการใช้จ่ายเท่าที่จำาเป็นและเก็บออม

ไว้ใช้ยามที่ขัดสน ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การบริหาร

จัดการทรัพย์ในอนาคตที่มีระบบระเบียบ จนสามารถสร้าง

วินัยทางการเงินให้กับตัวเองได้ดี สิ่งที่ต้องระวังคือกาลงทุน

แบบใจใหญ่ หรือการใช้เงินมือเติบ ซึ่งจะทำาให้มีหนี้สิน

ล้นพ้นตัวได้ภายหลัง

ราศีธนู หรือลัคนาธนู

มีระบบการบริหารการเงินดี รู้จักคุณค่าของเงิน มีความละเอียด

รอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี การเงินหมุนเวียน

คล่องตัว การทำาธุรกิจ หรือการทำางาน การเงินประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างดี มีโชคลาภจากการทำามาหากิน 

สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายตามใจตัวเองหรือใช้เงินตาม

อารมณ์  อาจจะเป็นเหตุให้การเงินติดขัดได้ภายหลัง

ราศีมังกร หรือลัคนามังกร

เรื่องหลัก ๆ จะมีการลงทุนในธุรกิจ หรือหน้าที่การงานจะมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในสายงาน ควรระวังค่า

ใช้จ่ายที่ตามมาอาจจะมีการขาดทุนหลังจากนั้น อาจจะมี

การถูกหยิบยืมจากญาติสนิทมิตรสหายและคนใกล้ตัว การ

เงินจะเกิดการสะดุดหยุดลงได้ แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ราศีกุมภ์ หรือลัคนากุมภ์

มีการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายค่อนข้างบ่อยครั้ง เพราะเป็นคน

ใจกว้างชอบช่วยเหลือ การเงินหมดไปกับการช่วยคนอื่น ๆ 

จนทำาให้ไม่มีเงินเก็บ ในปี 63 ควรต้องมีการลงทุนออมเงิน 

และอาจจะมีบุญเก่าจากที่ได้ช่วยเหลือคนมาก่อนเข้ามา

ช่วยบ้าง แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเสมอ 

ประสบพบเจอสิ่งที่ดี เพียงแต่ขอให้รู้จักการให้ที่เหมาะสม 

ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนตามมาในภายหลังนะคะ

ราศีมีน หรือลัคนามีน

จะมีโชคด้านการเงิน หรือการลงทุน หรือมีการทำาธุรกิจ

ร่วมกันกับหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรัก มีผู้คนให้การอุปถัมภ์

ช่วยเหลือในปีนี้ หากว่าต้องตกอยู่ในภาวะที่ขัดสนการเงิน 

ควรคิดทบทวนด้วยเหตุและผล ในการตัดสินใจจะทำาการใด ๆ 

ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด

ราศีกันย์ หรือลัคนากันย์

ถือว่าเป็นคนมีดวงการเงินที่ดี มีทรัพย์สินเงินทองคล่องตัวสูง

มีรายได้เข้ามาง่าย ๆ แต่สุดท้ายก็จ่ายหมด เปลืองไปกับการ

จ่ายสิ่งที่ชื่นชอบจึงควรที่จะรู้จักยับยั่งชั่งใจและใช้สติปัญญา

ในการคบหาสมาคมเพื่อนฝูง พยายามใช้ความสุขุมรอบคอบ

ในการจัดการบริหารการเงิน ก็จะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตได้

ราบรื่น

 เช็คดวงการเงินปีหนูทอง

 

ใครดี ใครเฮง!

CHECK NOW