เพราะทุกคนมีนาฬิกาชีวิตที่ถูกกำาหนดมาไม่เท่ากัน การตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ 

ใกล้หรือไกลเพียงใด ก็จะทำาให้เราเห็นภาพการดำาเนินชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น ที่สำาคัญการตั้งเป้าหมาย

จะช่วยทำาให้การใช้ชีวิตในทุกวันมีความสุข และปลุกพลังกายพลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตได้ทุกรูปแบบอีกด้วย 

ช่วงอายุ 50 – 60 ปี

ถือว่าเป็นช่วงเกษียณอายุอย่าง

แท้จริง เพราะลูกก็โตแล้ว สามารถ

ทำางานหาเงินเองได้แล้ว แถมตัวเรา

ก็อายุมาก ไม่อาจจะทำางานได้ดี

เหมือนเดิม เป้าหมายความสำาเร็จ

ในช่วงอายุนี้ ก็คือ ต้องมีเงินก้อน

สำาหรับใช้จ่าย ยามที่ไม่มีงานประจำา

ทำาแล้วและสามารดูแลตัวเองได้ 

ช่วงก่อนเกษียณ ตั้งแต่ 50 – 55

จึงต้องพยายามหาเงินโค้งสุดท้ายให้ได้ ถ้าเป็นคนที่เตรียมเกษียณในช่วง

อายุ 40 – 50 มาดี ชีวิตช่วงนี้จะไม่ลำาบากสักเท่าไร แต่ถ้าเตรียมตัว

มาน้อย ช่วงนี้ก็อาจจะ ลำาบากนิดหนึ่ง เพราะต้องเริ่ม Speed Up 

การหาเงินแล้ว ถ้ายังไม่สามารถหาเงินได้ ช่วงตั้งแต่ 55 เป็นต้นไป

จะลำาบาก ต้องพึ่งเงินของลูกหลานเพียงอย่างเดียว

ต่อมาเข้าสู่ช่วงอายุสุดท้ายของมนุษย์ นั่นก็คือ 60 ขึ้นไป

ช่วงนี้จะถือว่าเป็นวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์ ไม่มีงานประจำาทำาอีกต่อไป 

เงินที่จะนำามาใช้ชีวิตจะเป็นเงินที่ได้หาไว้ตอนก่อนเกษียณกับเงินบำานาญ

จากหน่วยงานที่เคยทำาอยู่นิด ๆ หน่อย ๆ โดยเป้าหมายความสำาเร็จในชีวิต

ของคนอายุ 60 ปี ก็คือ การได้อยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ได้ทำา

สิ่งที่อยากทำามาตลอดชีวิต แต่ไม่มีโอกาสเพราะติดงาน คนวัย 60 จึงมักจะ

ออกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่ก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียน

มานาน ดังจะเห็นได้ว่าบางทีมีคนอายุ 60 มาสมัครเรียนปริญญาโท 

ปริญญาเอกก็มี ถึงแม้จะไม่ได้นำาไปใช้ แต่ก็ถือว่าได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม คนในวัย 60 มักจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะสภาพ

ร่างกายเสื่อมไปตามวัย ทำาให้นอกจากจะใช้เงินสำาหรับท่องเที่ยวแล้ว ยังต้อง

ใช้เงินหมดไปกับการดูแลสุขภาพด้วย บางคนที่ดูแลสุขภาพมาตลอดชีวิต

พอเข้าช่วงนี้ก็อาจจะสบายหน่อย แต่ถ้าตอนยังหนุ่มยังสาวไม่ค่อยได้ดูแล

สุขภาพของตัวเอง ก็อาจจะลำาบากนิดหนึ่ง

ทั้งหมดที่กล่าวมา ก็คือเป้าหมายความสำาเร็จที่คนในแต่ละช่วงอายุควรมี

ขอให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนอย่าประมาทในการใช้ชีวิต หากอยู่ในช่วงที่

เก็บเงินได้ก็ขอให้ตั้งใจทำางาน เก็บหอมรอมริบให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้อง

เสียใจในยามแก่...

ขอบคุณข้อมูลจาก moneyhub.in.th

ช่วงอายุ 30 – 40 ปี

เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสร้างครอบครัว หากพ้นจากช่วงนี้ไปแล้ว การสร้าง

ครอบครัวจะกลายเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้น เป้าหมายความสำาเร็จของ

คนในวัย 30 ปี ก็คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัย สิ่งอำานวยความ

สะดวกต่าง ๆ และมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตส่งผลให้รายจ่ายช่วงนี้จะมหาศาล 

คนตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงจำาเป็นต้องรักษางานที่มีอยู่ ไม่ใช่จะมามัวแต่หาสิ่งที่

ตนเอง ชอบเหมือนกับตอนอายุ 20 อีก เพราะงานจะเริ่มหายากขึ้นเรื่อย ๆ 

กลายเป็นว่าชีวิตไม่มีความมั่นคง เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งถึงจะ

รักษางานไว้ได้แล้ว ก็ต้องพยายามถีบตัวเองให้ก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน

มากขึ้น เพราะนั่นจะหมายถึงรายได้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งถ้า

ใครโตในหน้าที่การงานเร็ว ความมั่นคงในครอบครัวก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วย

ช่วงอายุ 40 – 50 ป

ช่วงนี้น่าจะเรียกได้ว่า มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและครอบครัวแล้ว

แต่ยังเหลืออนาคตลูกอยู่ ซึ่งการที่มีความมั่นคงนี้ ทำาให้ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

เริ่มลดน้อยลง เป้าหมายความสำาเร็จของคนอายุ 40 จึงเป็นการส่งลูกเรียน

อย่างเต็มที่ให้ลูกมีอนาคตที่สดใส รวมถึงต้องเริ่มเก็บเงิน เตรียมเกษียณด้วย 

เพราะเหลือเวลาทำางานอีกไม่มาก สิ่งที่ต้องทำาจึงเป็นการกระจายการ

ลงทุน ลดสัดส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงลงเพื่อให้ได้เงินปันผลมาก

ที่สุด และหากใครที่ยังเติบโตในหน้าที่การงานไม่สุด ก็ต้องโตให้ได้ในช่วง

ระยะเวลานี้ เพราะเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว หากพ้นจากนี้ก็ไม่มีโอกาสจะ

เติบโตอีก อย่างน้อยสักอายุ 45 ควรจะดำารงตำาแหน่งเป็น Boss ได้แล้ว

        ด้วยเหตุนี้ การตั้งเป้าหมาย

ความสำาเร็จในแต่ละช่วงอายุจึง

เป็นสิ่งสำาคัญมาก เพราะหัวใจหลัก

ของทุกความสำาเร็จล้วนมาจากการ

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะ

ความสำาเร็จในชีวิตการทำางาน 

มาดูว่าในแต่ละช่วงวัยเราควร

ตั้งเป้าหมายความสำาเร็จอย่างไร

กันบ้าง

วัย 25 ป

คือ การรู้ว่าตนเองชอบทำางานอะไรและมีวิธีการใดที่จะหาเงินรายได้

เข้าบ้าน จะลงทุนอะไรได้บ้าง เมื่อมีเป้าหมายเช่นนี้ คนในช่วงอายุ 25 ปี

จึงควรออกค้นหาตนเอง ศึกษาวิธีการลงทุนต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบ 

ทดลองลงทุน ทำางานหลาย ๆ อย่าง เนื่องจากยังเป็นช่วงอายุที่มีเวลา

ในชีวิตมากยังทำาอะไรได้หลายอย่าง ต่อให้ต้องล้มก็ยังมีเวลาที่จะลุกขึ้นมา

สู้ได้ใหม่ การทำาเช่นนี้ นอกจากจะทำาให้รู้ว่าตนเองชอบอะไรอย่างแท้จริงแล้ว

ยังเป็นการหาประสบการณ์การทำางานให้กับตนเองด้วย

WOW

 

เป้าหมายความสำาเร็จในแต่ละช่วงชีวิต

ทำาไมคนเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย คุณเคยถามตัวเองหรือไม่?

17