18

Activity

กบข. ร่วมจัดงานสัมมนา “Responsible 

Investment: Advancing our practices 

to address the “S: Human Rights” in ESG

กบข. เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เครือข่ายเพื่อ

ความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตอกย้ำาความเป็น

ผู้นำาด้านการลงทุนที่ส่งเสริม ESG

กบข. ผสานความร่วมมือกับธนาคารโลก 

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกระดับ

การลงทุนเพื่อความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น 

Sustainable Pension อย่างเต็มรูปแบบ

 

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Shift จัดงานสัมมนา “Responsible 

Investment: Advancing our practices to address the “S: Human Rights” in 

ESG” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่

สำาคัญของปัจจัย ESG กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2562

            นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เข้าร่วมงานเปิดตัว 

“เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business 

Network: TRBN) ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การดำาเนินธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้นำาและริเริ่มการลงทุนที่ส่ง

เสริม ESG ของ กบข. ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ

เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

            นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่า กบข.

และธนาคารโลกได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันจัดทำา โครงการความร่วมมือทาง

เทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่างกองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ (กบข.) และ ธนาคารโลก (Technical Co-Operation on Sustainable 

Investment between Government Pension Fund and World Bank)

สำาหรับปี 2563 โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือแรกที่ธนาคารโลกให้ความร่วมมือ

กับกองทุนบำานาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562