ลงทุ๊นลงทุน

       ข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัด

อันดับ 10 ดาวรุ่ง ที่แน่นอนว่ารอดแน่ใน พ.ศ นี้ 

     การจะเลือกธุรกิจสักตัว เพื่อลงทุนในยุคสมัยนี้ จำาเป็นต้องศึกษา

เทรนด์ธุรกิจโลกประกอบการลงทุนด้วย เพราะไม่เช่นนั้นธุรกิจที่กำาลัง

จะเริ่มต้นนี้อาจถูกกระแสโลกทำาลายได้ ส่วนใครที่มีธุรกิจดั่งเดิม

อยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้ดิจิทัลมากลืนธุรกิจที่คุณมี เพราะโลกดิจิทัลจะ

ไม่หยุดพัฒนา และยิ่งนับวันก็มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และทางรอด

ในเวลานี้ คือ การปรับตัว ถ้าใครปรับตัวได้เร็ว จะกลายเป็นผู้รอดชีวิต

ในที่สุด ... 

อันดับ 1

  

 ธุรกิจแพลตฟอร์ม 

เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุนทั้งความหลากหลายและรูปแบบการให้บริการ 

รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทำาธุรกิจออนไลน์มากขึ้น

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในชีวิตประจำาวัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมา

ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และคุ้นชินกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น กระแสการ

พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก ทำาให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 

โดยธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่

ภาครัฐมีการผลักดันผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ ในธุรกิจแพลตฟอร์ม

อันดับ 2

อันดับ 3
อันดับ 4

อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8

อันดับ 9

อันดับ 10

อันดับ 5

               

ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ 

รวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย

ธุรกิจเกมส์ และธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน

ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสตรีทฟู้ด

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ธุรกิจด้านฟินเทค และการชำาระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี

ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจที่ปรึกษา

ธุรกิจด้านท่องเที่ยว Hostel Modern Tourism

และ Lifestyle Tourism และธุรกิจเครื่องสำาอาง ครีมบำารุงผิว

ด้านกฎหมาย/บัญชี 

และธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต, ธุรกิจบริการทางการแพทย์

และความงาม

ด้าน 10 อันดับธุรกิจที่อาจต้องโบกมือลา ประกอบด้วย 

1. ธุรกิจเช่าหนังสือ 
2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร 
3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต 
4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 
5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม 
7. ธุรกิจคนกลาง 
8. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตประเภทฮาร์ดดิสไดรฟ์ 

10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป 

9. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีการดีไซน์และใช้แรงงานมาก 

    เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น

โลก

กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสดิจิทัล

ได้เข้ามาเปลี่ยนเทรนด์ธุรกิจ ทำาให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ซึ่งแน่นอนว่า เทรนด์
ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของกระแสโลก

แล้วในปี 2020 นี้ ธุรกิจไหนจะอยู่รอด 

หรือต้องโบกมือลา มาดูกันเลย....

เช็คเทรนด์ธุรกิจป

ี 

15