แก่ไปไ่ม่จน

12

รู้ทันผ่อน

       โปรโมชั่นผ่อน 0% ช่างเป็นอะไรที่ดึงดูดให้ต้องใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าที่ตนอยากได้ กับดักทางการตลาดแบบนี้ 
มักทำาให้เราตกหลุมพลางได้อย่างง่าย ๆ 

       การที่จะใช้บริการซื้อของเงินผ่อน โดยเฉพาะการผ่อน 0% ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ซ่ะทีเดียว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้สรุป 3 ข้อหลักของประโยชน์และข้อควรระมัดระวังของการผ่อน 0%

 

ดอกเบี้ย 0% เป็นสัญญาตลอดหรือแค่ชั่วคราว

เช่น ต้องการผ่อนสินค้าระยะเวลา 12 เดือน 
แต่ดอกเบี้ย 0% แค่ 3 เดือน หรือแค่ 6 เดือน
ซึ่งมักจะเจอโปรโมชั่นแบบนี้กับสินค้าที่มี
มูลค่าค่อนข้างสูง หากเจอเงื่อนไขแบบนี้ต้อง
ชั่งใจกันดี ๆ ว่าเป็นสินค้าที่ต้องการจริงหรือไม่ 
เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วงหลัง ๆ จนกว่า
จะผ่อนสินค้าหมดไป

              แต่การจะมีหนี้สิน ก็ไม่ควรเกินกว่า 40 - 45% ของรายได้ในแต่ละเดือน สมมติมีเงินเดือน 30,000 บาท หนี้สินต่อเดือนไม่ควรเกิน 
12,000 - 13,500 บาท หากมีหนี้สินอื่นอยู่แล้ว ก่อนที่จะก่อหนี้ก้อนใหม่ก็ควรคำานึงว่าจะทำาให้ภาระหนี้รวมเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อมีหนี้สูง ถึง
แม้ว่าจะเป็นการผ่อนชำาระที่ไม่เสียดอกเบี้ย แต่จะกระทบรายจ่ายประจำาในแต่ละเดือน อาจจะทำาให้ติดปัญหาสภาพคล่องได้

              ถ้าไม่อยากก่อหนี้จนเกินตัวผ่านการผ่อน 0% ก่อนอื่นควรหักห้ามใจ ประเมินรายได้ รายจ่ายของตัวเองก่อน ที่สำาคัญต้องพยายาม
หมั่นฝึกการ 

“จดค่าใช้จ่าย” ทุกอย่างที่ใช้ หรือถ้ามีความจำาเป็นต้องผ่อน 0% ก็ต้องมั่นใจตัวเองด้วยว่า มีกำาลังจ่ายรายเดือนด้วย ไม่ใช่ปล่อย

ให้กลายเป็นหนี้เสีย ....

ก่อนตัดสินใจผ่อนหรือซื้อสินค้าผ่อน 0% ให้
พิจารณาก่อนว่า สินค้าหรือบริการนั้นเป็น
สิ่งที่ 

“จำาเป็น” หรือไม่ หากเป็นสินค้าหรือ

บริการที่จำาเป็น เช่น ผ่อนชำาระเบี้ยประกัน 
หรือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ ก็มีความเหมาะสม แต่หาก
เป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย ซื้อเพื่อตอบสนองความ
อยากส่วนตัว ก็จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้

อย่าไร้วินัย หากต้องการใช้บริการผ่อน 0% 

การวางแผนเรื่องการใช้เงินเป็นสิ่งจำาเป็น โดย
เฉพาะเรื่องรายรับ ร่ายจ่าย เพราะการผ่อน
สินค้า 0% เป็นการนำาเงินในอนาคตมาใช้ก่อน 

1.

2.

3.