11

 

การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

“สมาชิกคือศูนย์กลาง” ไม่ได้ถูกจำากัดกรอบอยู่เพียง

ด้านการให้บริการ แต่ กบข. ยังได้นำากลยุทธ์หลัก

ด้านสมาชิกมาดำาเนินงานในด้านการลงทุนด้วย 

โดยได้จัดทำา “โครงการวิจัยความสามารถแลการ

ยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิก เพื่อ

ประกอบการทบทวน SAA” ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมนำาผลวิจัย

สำารวจความสามารถและการยอมรับความเสี่ยง

ด้านการลงทุนของสมาชิกมาประกอบการ

พิจารณาทบทวนการจัดสัดส่วนการลงทุน

ระยะยาว   (Long Term Strategic Asset Allocation : 

SAA) ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิก

รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ให้สอดรับกับวงจร

เศรษฐกิจในช่วงต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวแก่

สมาชิกได้

 

ปี 2562 กบข. สามารถุสร้างผลตอบแทน

ลงทุนให้สมาชิก 5.73% ตอกยำ้าความเชื่อมั่นกลยุทธ์

กระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศในกลุ่ม

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนตำ่า เพื่อ

สร้างผลตอบแทนต่อเนื่องสมำ่าเสมอโดยมีผลตอบแทน

ของแผนหลักเท่ากับ 5.69% ซึ่งสูงกว่าตัวเทียบวัด

ถึง 0.62%

 

ความสำาเร็จของ กบข. ในวันนี้ ไม่ได้

เป็นเพียงความภูมิใจขององค์กรที่สามารถ

ดำาเนินงานได้ตามเป้าหมาย เพราะมากไปกว่านั้น

คือการที่สมาชิกได้รู้สึก “ผูกพัน” (Engagement) 

“ภูมิใจ” (Proud) และ “มั่นใจ” ในกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ซึ่งนับเป็นพลัง

สำาคัญที่ผลักดันทุกภารกิจของ กบข. ไปสู่

เป้าหมายความสำาเร็จต่อไป...  

 

ปิดท้ายความสำาเร็จที่สะท้อนความ

มุ่งมั่นการดำาเนินงานตลอดปี 2562 ด้วยรางวัล

แห่งความภาคภูมิใจ กบข. สามารถคว้ารางวัลรัฐบาล

ดิจิทัลในงานมอบรางวัล Digital Government 

Award 2019 โดย กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน

ระดับกรมที่ได้รับรางวัลนี้จาก 2,000 หน่วยงาน

ทั่วประเทศ นับว่าเป็นการเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กร

ดิจิทัลเต็มรูปแบบได้สำาเร็จ! 

 

กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำาคะแนนสูงถึง 94.38 

อยู่ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำากับดูแล

กิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัน นับเป็นการตอกยำ้าจุดยืนการเป็น

องค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบ

ต่อสังคม ซึ่งความสำาเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานอย่างเต็มความ

สามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำากับดูแล

กิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก 

และการบริหารสำานักงาน จนได้รับการยกย่องว่า

เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเรื่องธรรมาภิบาล  

 

กบข. ได้ว่าจ้างสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ทำาการสำารวจความพึงพอใจของสมาชิก

ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบริการของ กบข. พบว่า

สมาชิกมีระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลง

การบริการของ กบข. อยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดถึง 87.7% และมีค่าคะแนนความพึงพอใจ

ต่อการเปลี่ยนแปลงบริการในแต่ละด้านจาก

คะแนนเต็ม 10 ดังนี้ ด้านที่มีพึงพอใจมากที่สุด 

คือ ด้านการสื่อสาร 8.89 คะแนน รองลงมา

คือ ด้านบริการดิจิทัล 8.75 คะแนน ด้านการจัด

สิทธิพิเศษและสวัสดิการ 8.72 คะแนน และด้าน

การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 8.66 คะแนน 

โดยสมาชิกมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการ

บริการด้านการสื่อสาร การบริการดิจิทัล เป็นการ

บริการที่ทำาให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

เพราะมีทุกอย่างบนแอปพลิเคชันที่สมาชิก

สามารถดำาเนินการได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง  

การทบทวนการจัดสรรเงินทุนระยะยาว 

(Long Term Strategic Asset

 Allocation : SAA)

กบข. ประกาศผลตอบแทนการลงทุน

ปี 2562 เท่ากับ 5.73%

กบข. เข้าประเมิน ITA ปีแรก 

ทำาคะแนนสูงถึง 94.38

ผลสำารวจความพึงพอใจของสมาชิก 

เท่ากับ 87.7%  

เรื่องลงทุน...