กรุณาระบุข้อมูล

เลขประจำตัวประชาชน

* เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องใส่ขีด)

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

* รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก (ไม่ต้องใส่ขีด)

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านตามอีเมลที่แจ้งเป็นประจำทุกปีในช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลในการรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่าน link นี้อีกครั้ง