ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement)

สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล (e-Statement) ได้โดย
  • กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านแจ้งนี้ หรือ ที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านทางอีเมลเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่านเมนูนี้อีกครั้ง
  •  ท่านได้อ่านและทราบข้อมูล/เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมลแล้ว